Odbor za rad i socijalnu politiku Pokreta slobodnih građana upozorava javnost da je inicijativa Privredne komore Srbije upućena Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 12. oktobra kojom se traži izmena Zakona o radu u pogledu člana 103. u cilju navodnog sprečavanja zloupotrebe bolovanja krajnje nepotrebna i nezakonita. Naime, prema navedenoj inicijativi, član 103. bi trebalo dopuniti sa dva nova stava, a što bi suštinski značilo da zaposleni poslodavac može da zatraži izveštaje nadležne zdravstvene ustanove na osnovu kojih bi se utvrdila opravdanost i osnovanost privremene sprečenosti za rad svakog zaposlenog koji se nalazi na bolovanju ukoliko je takvih zaposlenih u trenutku podnošenja zahteva zdravstvenoj ustanovi veći od 10%.  PKS još predlaže i da se u slučaju da se utvrdi da su potvrde o privremenoj sprečenosti za rad izdavane bez osnova, pokreće disciplinski postupak protiv nadležnih lekara.

Ovakav zahtev treba odmah odbaciti sa indignacijom budući da bi prihvatanje istog značilo ne samo ozbiljnu povredu važećih propisa, već i flagrantno kršenje ustavom i zakonima zajemčenih ljudskih prava.

Odbor za rad i socijalnu politiku PSG smatra da je ovakva inicijativa krajnje nepotrebna i da ima za cilj samo da zastraši ionako unižene i osiromašene radnike koji se i bez prihvatanja ove zakonske inicijative, odlučuju na bolovanje u strahu od otkaza. Prema važećem Zakonu o radu (član 103. stav 5), poslodavac i sada ima pravo da ukoliko u konkretnom slučaju posumnja u opravdanost razloga za privremenu sprečenost za rad, podnese zahtev nadležnom zdravstvenom organu radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti zaposlenog, u skladu sa zakonom. U tom smislu, i važeći Zakon o zdravstvenom osiguranju (član 164.) daje poslodavcu mogućnost da zahteva stručno veštačenje povodom ostvarivanja prava na bolovanje.

Teško da može da opstane i nevešto konstruisan argument PKS, prema kojem bi ova inicijativa omogućila poslodavcima da zloupotrebe bolovanja sankcionišu otkazom. Treba znati da takvu mogućnost poslodavcima daje i aktuelni Zakon o radu i to na krajnje izričit način ( član. 179. stav. 2 tačka 3) - Poslodavac može da otkaže ugovor o radu zaposlenom koji ako zloupotrebi pravo na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad.

Eventualnim prihvatanjem sporne inicijative PKS, značajno bi bila narušeno i pravo na privatnost zaposlenih, budući da bi jedan paušalni razlog (na bolovanju 10% zaposlenih) bio dovoljan uslov za pokretanje mehanizma koji bi u ruke poslodavaca bez ikakve potrebe stavljao čitave zdravstvene kartone i zdravstvenu dokumentaciju radnika. Podsetim samo, da opšte zdravstveno stanje, osim u izuzetnim situacijama kada se radi o poslovima sa povećanim rizikom, već odavno nije opšti uslov za zasnivanje radnog odnosa, što je u skladu i sa regulativom MOR-a, upravo iz razloga zaštite privatnosti zaposlenih ili kandidata za zaposlenje po principu da se podaci iz njihovog privatnog života, naročito kada se radi o osetljivim informacijama, ne moraju iznositi osim kada to nije nužno.

U celoj priči je možda i najtragičniji odgovor nadležnog Ministarstva za rad, koje umesto da sa krajnjom indignacijom odbije ovaj nesuvisli predlog, upućuje poziv PKS da učestvuje u skorim izmenama i dopunama radnog zakonodavstva, najavljujući pri tom velike i krupne promene. Apelujemo na Ministarstvo da najpre odgovori javnosti na sva pitanja u vezi sa masovnim i učestalim pogibijama radnika, pa da tek onda, sa ili bez PKS, rade na suzbijanju zloupotreba od starne zaposlenih. PSG se takođe snažno zalaže za to da se zaštite i interesi poslodavaca, ali na odgovarajući način uz konsultovanje stručne i opšte javnosti.

Opasno je kada se nestručni i zlonamerni igraju zakonom.