Izvođenje operativno-taktičke vežbe subjekata i sistema zaštite i spasavanja „Sistem 2021“ načelno predstavlja pozitivnu aktivnost koja treba da pokaže kapacitet države da odgovori na potencijalne nepogode i podigne gotovost nadležnih službi, ali je takođe ukazala i na neke od nedostataka sistema civilne zaštite u Srbiji.

Da bi Srbija mogla na efikasan način da odgovori na različite vrste opasnosti u cilju zaštite ljudi, životinja, životne sredine i kulturnih dobara u mirnodopskim uslovima neophodno je aktivno uključivanje punoletnih i obučenih građana. Danas u Republici Srbiji imamo manje od tri hiljade pripadnika civilne zaštite, dok  je tokom sredine osamdesetih godina prošlog veka samo u Beogradu bilo više od 200 hiljada ljudi obučenih za civilnu zaštitu. Srbiji je potreban koncept aktivne rezerve civilne zaštite prema kome bi svaki sposobni punoletni građanin prošao osnovnu obuku civilne zaštite i u slučaju opasnosti znao svoj raspored, a broj zaposlenih profesionalaca bi morao da bude daleko veći od postojećeg i usklađen sa realnim potrebama Republike Srbije za efikasno reagovanje u vanrednim situacijama.

Na teritoriji Republike Srbije postoji oko 180 specijalizovanih jedinica civilne zaštite i blizu 30 komandi tih jedinica, što je za 174 jedinice lokalne samouprave malo. Štabovi bi trebalo da ostanu na nivou teritorijalne organizacije, ali oni moraju biti formirani na najnižem mogućem teritorijalnom nivou. Pored postojećih specijalizovanih jedinica za zaštitu od požara, spasavanje na vodi i pod vodom, pružanja prve pomoći, RHB zaštite, spasavanje iz ruševina i zbrinjavanje treba uvesti i specijalne jedinice obučene za najizazovnije zadatke.

Pored malog broja pripadnika civilne zaštite, ulaganja u opremu i ljudstvo su nedovoljna, a na prevenciji i edukaciji se ne radi dovoljno. Prema procenama stručnjaka svaki uloženi dinar  u sistem civilne zaštite smanjuje 10 dinara štete od nepogoda. Finansiranje sistema civilne zaštite od velike je važnosti, s obzirom da opremljenost, brzina i efikasnost reagovanja spasilačkih timova u vanrednim situacijama utiču na obim i težinu posledica.

Iz svih navedenih razloga Pokret slobodnih građana zalaže se za sledeće principe na kojima treba da počiva sistem civilne zaštite:

-        Civilna zaštita zasnovana na principu teritorijalne odbrane,

-        Povećanje nadležnosti lokalnih samouprava i redovna finansijska sredstva za civilnu zaštitu,

-        Permanentno unapređivanje strategijsko-doktriniranih dokumenata

-        Civilna zaštita kao jedinstveni sistem koji uključuje: Sektor civilne zaštite (aktivnu rezervu i profesionalce), delove policije, vojske i civilnu odbranu (koja je pod nadležnošću Ministarstva odbrane), službe posmatranja i obaveštavanja, meteorološke službe, državne organe, zdravstvene institucije, preduzeća i pojedince.

-        Integracija sistema civilne zaštite u školski sistem,

-        Redovne edukacije i obuke pripadnika civilne zaštite.

 

Aleksandar Radoičić

Član predsedništva Pokreta slobodnih građana